Villain博客Villain博客

凉风有信,秋月无边
亏我思娇的情绪好比度日如年

帝国cms高效随机文章代码

<?php
$sql=$empire->query("SELECT id FROM {$dbtbpre}ecms_news_index WHERE classid='$navinfor[classid]' and id >= ((SELECT MAX(id) FROM {$dbtbpre}ecms_news_index where classid='$navinfor[classid]')-(SELECT MIN(id) FROM {$dbtbpre}ecms_news_index where classid='$navinfor[classid]')) * RAND() + (SELECT MIN(id) FROM {$dbtbpre}ecms_news_index where classid='$navinfor[classid]') ORDER BY id limit 10");
while($rs=$empire->fetch($sql)){
$r=$empire->fetch1("select * from {$dbtbpre}ecms_news where classid='$navinfor[classid]' and id='$rs[id]'  limit 1");
?>
        <li>
            <a href="<?=$r[titleurl]?>">
                <div class="cover">
                     <img src="<?=$r[titlepic]?$r[titlepic]:'/e/data/images/timg.gif'?>" class="cover-img"> 
                </div>
                <div class="title"><?=$r[title]?></div>
            </a>
        </li>
<?}?>


赞(3231) 打赏
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《帝国cms高效随机文章代码》
文章链接:https://www.1004619.com/biji/2423.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。

相关推荐

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

本站不销售产品、不提供技术支持,仅分享信息,请遵纪守法、文明上网。

联系我们联系我们