Villain博客Villain博客

凉风有信,秋月无边
亏我思娇的情绪好比度日如年

帝国cms内页sql语句根据关键词调用相关内容

<?php
if ($navinfor['keyboard'])
{
$c_key=explode(',',$navinfor['keyboard']);
$count=count($c_key);
for($i=0;$i<$count;$i++)
{
if($i==0)
{
$or='';
}
else
{
$or=' or ';
}
$repadd.=$or."keyboard like '%".$c_key[$i]."%'";
}
$r=$empire->fetch1("select * from {$dbtbpre}ecms_news where id<>".$navinfor['id']." and ".$repadd." order by newstime desc limit 1");
if($r[title])
{
$mesql=$empire->query("select titleurl,title,titlepic,newstime from {$dbtbpre}ecms_news where id<>".$navinfor['id']." and ".$repadd." order by newstime desc limit 12");
while($or=$empire->fetch($mesql))
{
$newstime=date('Y-m-d',$or[newstime]);
?>
<li><a href="<?=$or[titleurl]?>"><img data-src="<?=$or[titlepic]?>" alt="<?=$or[title]?>" src="http://www.1004619.com/wp-content/themes/dux/img/thumbnail.png" class="thumb"></a><a href="<?=$or[titleurl]?>"><?=$or[title]?></a></li>
<?
}
}
else
{
 
$mesql2=$empire->query("select * from {$dbtbpre}ecms_news where id<>".$navinfor['id']." order by rand() desc limit 12");
while($r2=$empire->fetch($mesql2))
{
$newstime=date('Y-m-d',$o2[newstime]);
?>
<li><a href="<?=$or[titleurl]?>"><img data-src="<?=$or[titlepic]?>" alt="<?=$or[title]?>" src="http://www.1004619.com/wp-content/themes/dux/img/thumbnail.png" class="thumb"></a><a href="<?=$or[titleurl]?>"><?=$or[title]?></a></li>
<?
}
}
}
else
{
$mesql2=$empire->query("select titleurl,titlepic,title,newstime from {$dbtbpre}ecms_news   order by rand()  desc limit 12");
while($r2=$empire->fetch($mesql2))
{
$newstime=date('Y-m-d',$r2[newstime]);
?>
<li><a href="<?=$or[titleurl]?>"><img data-src="<?=$or[titlepic]?>" alt="<?=$or[title]?>" src="http://www.1004619.com/wp-content/themes/dux/img/thumbnail.png" class="thumb"></a><a href="<?=$or[titleurl]?>"><?=$or[title]?></a></li>
<?
}
}
?>


赞(1324) 打赏
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《帝国cms内页sql语句根据关键词调用相关内容》
文章链接:https://www.1004619.com/biji/91.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

本站不销售产品、不提供技术支持,仅分享信息,请遵纪守法、文明上网。

联系我们联系我们